สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ (ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 17-18/2560)

Admin |  2017-10-03 01:48:52 |  14086 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 18/2560

เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองแล้ว

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 17/2560

เรื่องให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลา 1 ปี

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาลัยราชสีมารับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐


ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศการรับรองรายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์-2560.pdf ( Filesize : 44 KB )
ประกาศให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์-2560.pdf ( Filesize : 31 KB )