สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Update12/2562: รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ (ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 48/2562, 50/2562, 15/2562, 22/2562, 23/2562)

Admin |  2019-12-31 01:48:52 |  57527 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 48/2562

เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2563
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2563
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2563
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2563
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2564
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2564
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2564
คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2566
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
   

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาตรจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 50/2562

เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาลัยนครราชสีมารับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562-2563
   

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 15/2562

เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

              สภาเทคนิคการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ 1 ปีในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้โดยจะได้มีการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไปจนครบตามเกณฑ์ 

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558-2562
   
   

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 22/2562

เรื่อง  ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก

              สภาเทคนิคการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับความ เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ 1 ปี ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้โดยจะได้มีการประเมินเพื่อการรับรอง ปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไปจนครบตามเกณฑ์

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง(รับรองเป็นปีแรก ปีการศึกษา 2562
   
   

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 23/2562

เรื่อง  ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก

              สภาเทคนิคการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับความ เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ 1 ปี ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้โดยจะได้มีการประเมินเพื่อการรับรอง ปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไปจนครบตามเกณฑ์

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรีรับรองปีการศึกษา 2562
   
   

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดประกาศได้ที่เอกสานแนบ

รายการไฟล์แนบ :
15-62 รับรองสถาบัน ม.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.pdf ( Filesize : 27 KB )
23-62 ประกาศ เวสเทิร์น ปี 62.doc.pdf ( Filesize : 197 KB )
48-62 ประกาศรับรองสถาบัน ปี 2562.pdf ( Filesize : 67 KB )
50-62 ร่าง ประกาศ ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน ปี 2562.pdf ( Filesize : 59 KB )