สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ (ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 6/2561 และ 15/2561)

Admin |  2017-10-03 01:48:52 |  22145 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 6/2561

เรื่องการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองแล้ว

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 15/2561

เรื่องให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑
คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาลัยราชสีมารับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพลรับรองเป็นปีแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๑    
   

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์