สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อสภาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ

Admin |  2016-08-18 21:48:52 |  4496 |  0 |  0 
ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรับรองถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสถาบันผลิตบัณฑิตฯ 2559.pdf ( Filesize : 48 KB )