สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Update 18/1/2565: รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ

Admin |  2019-12-31 01:48:52 |  90964 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 13/2563

เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2564
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2564
คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2565
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2566
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2567
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2568
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2568
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2568
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยารับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2568
คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาลัยราชสีมารับรองถึงสิ้นปีการศึกษา 2568


 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่

เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปางรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2564

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ 1 ปี ในปีการศึกษา 2564

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีรับรองเป็นปีแรก ปีการศึกษา 2564

 

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน

ชื่อคณะชื่อมหาวิทยาลัยระยะเวลารับรอง
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองเป็นปีแรก ปีการศึกษา 2564


 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดประกาศได้ที่เอกสานแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอ.pdf ( Filesize : 65 KB )
ประกาศ ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน ปี 2564 ม.วลัยลักษณ์ นานาชาติ 22-12-63 ลงเว็ป.pdf ( Filesize : 67 KB )
ประกาศ ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอ.pdf ( Filesize : 71 KB )
ประกาศ สถาบัน ที่ผ่านการรับรอง 15 แห่ง.pdf ( Filesize : 36 KB )