สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2006-10-01 00:00:00 |  569 |  0 |  0 

 ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ   ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2548   เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ ท.น.6963  ถึง  ท.น.7582  สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดอ่านรายละเอียดตาม file ที่แนบ
       ผู้ที่ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสามารถ download ใบมอบอำนาจได้ โปรดดูที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

      สำหรับผู้ที่สภาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2549 ขณะนี้สภากำลังดำเนินการออกใบอนุญาตให้ หากเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 

รายการไฟล์แนบ :
mtc.doc ( Filesize : 62 KB )