สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ปี 2560-2563 ครั้งที่1

Admin |  2017-04-19 18:23:26 |  3783 |  0 |  0 

คณะกรรมการ2560-2563.jpg

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่

วาระ ปี 2560-2563 ครั้งที่ 1/2560

 

เพื่อเลือกนายกสภาฯ และอุปนายกฯ คนที่ 1 และ 2 เริ่มขึ้นวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธาน ณ ห้องประชุมอรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

โดยมีคณะกรรมการสภาฯ ชุดใหม่ เข้าร่วมประชุมครบจำนวนทั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร และกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเลือก รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

อุปนายกท่านที่1 ทนพญ.สมพิศ ปินะเก และ

อุปนายกท่านที่2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.จิตรบรรจง ตั้งปอง

ด้วยความยินดียิ่ง