สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่

Admin |  2017-05-30 18:48:43 |  1564 |  0 |  0 

สารจากนายก1.jpg

 

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งสาส์นถึงสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่

 

สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่

 

นับตั้งแต่สภาเทคนิคการแพทย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๒ ปีแล้ว  ผ่านการบริหารงานของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มา ๔ ชุด และชุดปัจจุบัน วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เป็นชุดที่ ๕

ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีที่ผ่านมา สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการภารกิจต่างๆ จนมีความก้าวหน้าและบรรลุผลไปพอสมควรแล้ว แต่บางด้านอาจจะยังไม่ประจักษ์ผลเท่าที่ควร  ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ตระหนักดีว่า ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังประสบปัญหาด้านการประกอบวิชาชีพ ขาดการสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้า ความมั่นคงในสายงาน  การไม่ได้รับสิทธิและความเป็นธรรมเท่าที่ควร  รวมถึงปัญหาความกังวล ในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในปี ๒๕๖๑ ด้วย

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓  มีความมุ่งมั่น จริงใจ และจริงจัง  ที่จะดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกด้าน   อาทิเช่น  การส่งเสริม การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อเนื่อง  การวิจัยจากงานประจำ ( R to R) ตลอดจน การผดุงเกียรติ  สิทธิ ความเป็นธรรม  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นต้น  สภาเทคนิคการแพทย์จึง ได้จัดทำนโยบายการบริหารงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินภารกิจต่างๆ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ทุกด้านเหล่านี้แล้ว  โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อปัญหาที่มีอยู่ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี  เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ สมาชิก และประชาชน

สภาเทคนิคการแพทย์  มีเจตนารมณ์และยึดมั่นในพันธะสัญญา ที่จะบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ  องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และผู้ประกอบวิชาชีพมีความสุข   รวมทั้งจะธำรงรักษาและอภิบาลการประกอบวิชาชีพให้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และสง่างาม ทัดเทียมกับวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ

นับแต่นี้เป็นต้นไป จะเป็นช่วงเวลาแห่งการบริหารงานของสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓   ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพลังความคิด พลังปัญญา จิตใจ และความสามารถที่มีของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งมวลมาผสานกัน  เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนวิชาชีพไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา  นั่นก็คือการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของชาติไทย ม่งสุ่ยุค Thailand ๔.๐ ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน  ให้สมกับคำขวัญที่ว่า “ประชาชนสุขภาพดี ๖๐ ปีเทคนิคการแพทย์ไทย” ต่อไป

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายการไฟล์แนบ :
สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์.docx.pdf ( Filesize : 133 KB )