สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Admin |  2017-06-08 08:37:48 |  1575 |  0 |  0 

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาฯคนที่1 รศ.ดร.ทนพญ.จิตรบรรจง ตั้งปอง อุปนายกสภาฯคนที่2 และ ทนพญ.ศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาฯประกอบด้วย  ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร พันเอก ทนพ.ทรงศักดิ์ ศรีจินดา และทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ เข้าคารวะ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลังประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อแนะนำตัวในฐานะคณะกรรมการบริหารสภาฯ ชุดใหม่ วาระ ปี 2560-2563 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวยินดีต้อนรับคณะทำงานสภาฯ และยังกล่าวชื่นชมสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นสภาวิชาชีพมีความเข้มแข็งมาช้านาน และขอให้ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาธารณสุขเพื่อแสดงบทบาทในการเข้าร่วมภารกิจการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกระดับบริการ ทุกภาคส่วน และร่วมสร้างนวัตกรรมในงานด้านสุขภาพไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของกระทรวงฯ 

ปลัด.jpg

ปลัด1.jpg