สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายนามคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการ 8 คณะ

Admin |  2017-06-09 13:08:35 |  710 |  0 |  0 

ประกาศกรรมการและอนุกรรมการ.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 8 คณะ

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 

ครั้งที่ 2/2560 วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560

ขอประกาศคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 8 คณะ ต่อไปนี้

  1. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                          ทนพญ.วรรณิกา  มโนรมณ์
  2. คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้ฯ                                            รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร  กิจเจริญ
  3. คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ                                                 ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์  สันวิจิตร
  4. คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องฯ                                       รศ.ทนพ.เทียนชัย  ไชยเศรษฐ
  5. คณะอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร                      ทนพญ.สมจิตร์  จินาภักดิ์
  6. คณะอนุกรรมการกฎหมาย                                                      ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต์
  7. คณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ                          รศ.ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร
  8. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   ดร.ทนพญ.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท

ดูคำสั่งสามารถติดตาม โดยคลิ๊กไปที่ https://drive.google.com/open?id=0B4wQrZTSIN6JWDdVakx2RnpUMUU