สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายนามคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการ 9 คณะ

Admin |  2018-08-10 13:08:35 |  1860 |  0 |  0 

กรรมการ.jpg

 

สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 9 คณะ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 

ขอประกาศคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 9 คณะ ต่อไปนี้

 

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ     ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์
คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้ฯ     รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร  กิจเจริญ
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ       ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์  สันวิจิตร
คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องฯ      รศ.ทนพ.เทียนชัย  ไชยเศรษฐ
คณะอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร  ทนพญ.สมจิตร์  จินาภักดิ์
คณะอนุกรรมการกฎหมาย     ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต์
คณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ รศ.ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ดร.ทนพญ.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยรศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

 

คำสั่งสามารถติดตาม โดยคลิ๊กไปที่ https://drive.google.com/drive/folders/1QlPDzpwjN-sml-mUfHbKE2vkPxUIsZ5v

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 10-8-2561

อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร