สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศ รับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2560

Admin |  2017-06-12 08:14:33 |  2111 |  0 |  0 

ประกาศ รับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ 2/2560

 
การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 -  1 กรกฎาคม  2560
สมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ www.mtc.or.th
*** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ***
หากท่านไม่มีรายชื่อโปรดแจ้งมายังสภาเทคนิคการแพทย์ นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 วัน หากพ้นกำหนดสภาเทคนิคการแพทย์จะยึดถึอตามประกาศรายชื่อที่ได้ประกาศไว้แล้วนั้น
 
วันที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 
 
สถานที่สอบ  สนามสอบในส่วนกลาง ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
สนามสอบภูมิภาค แบ่งเป็น ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.นเรศวร ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์

จำนวนที่นั่งสอบ
ส่วนกลาง รพ.ราชวิถี                จำนวนรับ 650 ที่นั่ง รับได้ 650 ที่นั่ง

ส่วนภูมิภาค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                จำนวนรับ  100 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก   15 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                จำนวนรับ  300 ที่นั่ง  
รับผู้สมัครสอบภายนอก 250 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             จำนวนรับ    75 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก   10 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร                   จำนวนรับ    50 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก     0 ที่นั่ง (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ของคณะ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        จำนวนรับ    60 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก     0 ที่นั่ง (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ของคณะ)
 
ประกาศผลสอบ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th 
(ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์)
***ซึ่งในปีนี้ สภาฯ  เพิ่มที่นั่งสอบ สำหรับผู้สมัครสอบภายนอก (เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ กลุ่มนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาสถาบันอื่นๆ) ถึง 250 ที่นั่ง ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น***
จำนวนที่นั่งสอบ 2-2560.jpg

 

 
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสอบ 2-2560.pdf ( Filesize : 1 MB )
สทนพ.6.doc ( Filesize : 78 KB )
สทนพ.17.doc ( Filesize : 79 KB )