สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2017-06-12 10:55:33 |  2711 |  0 |  0 

การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

เพื่อใช้ในการแสดงตน และประกอบการต่ออายุ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์"

สามารถเลือกทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

1. มายื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน รอรับบัตรฯได้เลย

            สภาเทคนิคการแพทย์ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) 

            ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข

            ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2. สแกนบัตรประชาชนเก็บข้อมูล ในงานประชุมวิชาการสัญจรของสมาคมฯ (การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ที่บูท CMTE สภาเทคนิคการแพทย์) และงานอบรมหลักสูตรต่างๆของสภาฯ จัดส่งบัตรฯให้ภายหลัง 

3. ส่งข้อมูลออนไลน์ โดยเจ้าของบัตรฯ ทำด้วยตนเองในระบบ ทั้งนี้ขอให้ใช้รูปภาพที่สแกนเข้าระบบ ควรเป็นภาพที่เป็นทางการ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ 

    *** แต่ขณะนี้กระบวนการของวิธีข้อ 3 ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ อาจจะรอนานกว่า วิธีการ ข้อ 1-2 และกำลังดำเนินการทำคู่มือเผยแพร่ต่อไป ***

 

บัตรสมาชิก.jpg