สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2017-09-04 10:20:33 |  6089 |  0 |  0 

การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

เพื่อใช้ในการแสดงตน และประกอบการต่ออายุ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์"

ปัจจุบัน สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ยังคงให้บริการทำบัตรสมาชิก ดังนี้

1. มายื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน รอรับบัตรฯได้เลย

            สภาเทคนิคการแพทย์ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) 

            ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข

            ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2. ยื่นสแกนบัตรประชาชนเก็บข้อมูล ในงานประชุมวิชาการสัญจรของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามเขตสุขภาพต่างๆ และงานอบรมหลักสูตรต่างๆของสภาฯ โดยเจ้าหน้าที่สภาฯให้บริการสแกนบัตรประชาชน และส่งบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าบัตรประชาชนหรือตามที่ระบุให้ต่อไป

    *** ในการดำเนินการข้างต้น สามารถรวบรวมบัตรประชาชนที่มีชิป (Ship card) ของสมาชิก มาดำเนินการพร้อมกันได้ ทั้งนี้สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ จะเร่งพัฒนาระบบการยื่นเอกสารทำบัตรสภาเทคนิคการแพทย์ on line ให้มีความสมบูรณ์ ทันต่อการใช้บัตรสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตในรอบแรกต่อไป สำหรับผู้ที่ได้ยื่นเอกสารทำบัตรสมาชิก online มาก่อนหน้านี้ จะได้ดำเนินการออกบัตรให้ต่อไป

3. ส่งข้อมูลออนไลน์ โดยเจ้าของบัตรฯ ทำด้วยตนเองในระบบ ทั้งนี้ขอให้ใช้รูปภาพที่สแกนเข้าระบบ ควรเป็นภาพที่เป็นทางการ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ 

    *** แต่ขณะนี้กระบวนการของวิธีข้อ 3 ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ จึงปิดให้บริการชั่วคราว หากเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ***

 

    *** กรณีต้องการติดต่อ สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายจัดทำบัตรสมาชิก (นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี 02-580-0229)

บัตรสมาชิก.jpg