สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รวมภาพกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "60ปี เเทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลด ไตเสื่อม เบสหวาน ไขมันสูง" ทั่วประเทศ

Admin |  2017-06-19 09:10:18 |  282 |  0 |  0 

รวมภาพกิจกรรมดีทั่วประเทศ

โครงการตรวจสุขภาพประชาชน

"ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง"

 

11 มิถุนายน 2560 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสห้วชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นเลียบ ต.โมคลาน อ.ท่าศาสลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประเมินสุขภาพของประชาชนในเบื้องต้น ให้ความรู้ คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติตนเองในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน 

รวมภาพกิจกรรม มวล.jpg

เครดิตภาพข่าว: รศ.ดร.ทนพญ.จิตรบรรจง ตั้งปอง

 

16 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชน ให้บริการเจาะเลือดฟรี เพื่อตรวจการวิเคราะห์กลุ่มโรคเบาหวาน ไขมัน ไต การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง การให้คำปรึกษาหลังทราบผลการตรวจวิเคราะห์ และเผยแพร่งานเทคนิคการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น

รวมภาพกิจกรรม ชล.jpg

ชล13.jpg

เครดิตภาพข่าว: รศ.ทนพญ.สมชาย วิริยะยุทธกร

 

17 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.จุรีรันต์ ดาดวง รองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานและเครือข่ายวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อจัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชน มีกิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ สนทนาแนะนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ถามตอยเรื่องเล่าจากผู้มารับบริการ ให้บริการเจาะเลือดฟรี เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมัน ไต ความดันโลหิต การแปลผลตรวจโดยแพทย์และอาจารย์ จาก คณะเทคนิคการแพทย์ ให้คำปรึกษาหลังทราบผลการตรวจวิเคราะห์ มีกิจกรรมการออกกำลังกาย และเผยแพร่งานเทคนิคการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น ทั้งนี้มีบริการให้ทานอาหารและเครื่องดื่ม ฟรี หลังเจาะเลือดเสร็จ มีดนตรีบรรเลงเพลงตลอดงาน 

รวมภาพกิจกรรม ขก.jpg

มข14.jpg

เครดิตภาพข่าว: ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง