สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เตรียมพบกับ Thailand LA Forum ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

Admin |  2017-06-19 10:16:52 |  400 |  0 |  0 

เตรียมพบกับ

มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
Thailand LA Forum 2017


“60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง”
( 60 Years of Thai Medical Technology,
Towards Sustainable and Sufficient Quality System)


ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560
ณ  อิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

จากดำริของ รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2560 ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ Thailand LA Forum มีต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณภาพมีการธำรงอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2560 เห็นว่าการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 ที่ควรให้การสนับสนุนให้มีจัดขึ้นต่อไป

 

ดังนั้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่1/2560 โดยทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม มีเนื้อหาการประชุมด้านระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ประจำปี 2560 (Thailand LA Forum2017) จากที่ระชุมอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงสรุปว่าจะมีขึ้นในวันที่ 12-14 พ.ย.60 ภายใต้หัวข้อ "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่นคงและพอเพียง" (60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustainable and Sufficient Quality System) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำรายละเอียดโครงการ เตรียมเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ต่อไป

ประชุม อกก มาตรฐาน.jpg

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ (LA Forum) ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจ สาระสำคัญที่ปรับปรุงให้ทันสมัย ครอบคลุม ในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับ 2560   มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีวิชาการ และนวตกรรมใหม่ ๆ    เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เข้มแข็ง ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ หน่วยงานของตน เพื่อให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป   

ประชุม อกก มาตรฐาน2.jpg

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แผ่นพับ 2017.pdf ( Filesize : 6 MB )