สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคม 2560 นี้ Thailand LA Forum 2017 ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

Admin |  2017-10-09 00:16:52 |  8723 |  0 |  0 

ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลคม 2560 นี้

งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ   ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

Thailand LA Forum 2017“60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง”
( 60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustainable and Sufficient Quality System
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 ณ  อิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ (LA Forum) ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจ สาระสำคัญที่ปรับปรุงให้ทันสมัย ครอบคลุม ในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับ 2560   มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีวิชาการ และนวตกรรมใหม่ ๆ   เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เข้มแข็ง ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ หน่วยงานของตน เพื่อให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป   
 
สามารถดูรายละเอียดโครงการ LA Forum 2017 wfhmuj http://www.mtc.or.th/news_show1.php?news_id=186
สามารถลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ http://www.mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2370
 
ย้อนรอย MV พิธีเปิด งาน LA Forum 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=v5bgIRmuq3w&feature=youtu.be

ขอขอบคุณ บทเพลง: เดินตามรอยเท้าพ่อ
ศิลปิน : Grammy Gold series
ผู้จัดทำเพื่อพิธีเปิดงาน LA Forum 2016 คุณมนต์ชัย เกตุรังษี

 

ลงข้อมูลโดย อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แผ่นพับ 2017.pdf ( Filesize : 6 MB )