สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุม คกก.นโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

Admin |  2017-07-18 09:22:26 |  579 |  0 |  0 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมรับทราบนโยบายการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา และการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ตามรายงานผลการใช้ยาต้านแบคทีเรียเกินจำเป็นอย่างไม่สมเหตุผล หรือใช้อย่างไม่ถูกต้องทั้งในสถานพยาบาลของคนและของสัตว์ในชุมชนในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการขาดการติดตามและควบคุมการระบาดของแบคทีเรียดื้อยา จึงเป็นสาเหตุของวิกฤติ แบคทีเรียดื้อยา แต่ในขณะเดียวกันการผลิตยาต้านแบคทีเรียใหม่ขึ้นมาทดแทนซึ่งเป็นไปได้ยากมากขึ้น รวมทั้งอาจมี

อันตรายมากขึ้นเช่นกันดังนั้นทุกภาคส่วนจึงมีหน้าที่สำคัญในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ได้แก่ภาคราชการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยบริการสุขภาพ ภาคเกษตรกรรม ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชนตลอดจนภาคประชาชนและประชาสังคม และต้องมีกลไกกลางแห่งชาติที่เข้มแข็งในการบูรณาการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายและมีทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งใช้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียวของ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม”

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย  พ.ศ. 2560-2564 (สิงหาคม 2559 - มิถุนายน 2560) ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 5 ข้อ ดังนี้ (1) การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ร้อยละ 50 (2) ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ 20 (3) ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรรับสัตว์ลดลง ร้อยละ 30 (4) ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 (5) ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล (ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ของเกณฑ์การประเมินร่วมของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากองค์การอนามัยโลก) อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้นั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

ยุทธศาสตร์ 2 การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล และควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล คลินิก และร้านยา

ยุทธศาสตร์ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง

ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช่ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน

(ข้อมูลข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล)

นายก1.jpg

สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวว่าจะมีบทบาทในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3  ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ นักเทคนิคการแพทย์ รองรับแผนยุทธศาสตร์ การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีประเทศไทย พ.ศ. 2560-2563 ด้วยการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 สนับสนุนค่าลงทะเบียน รายละ 40,000 บาทและโรงพยาบาลต้นสังกัด สนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง เขตละ 2 คน จำนวน 24 คน เข้ารับการอบรม หลักสูตรเฉพาะทาง 16 หน่วยกิต ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยาคลินิก สาขาแบคทีเรียดื้อยา ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดูรายละเอียดรายงานการประชุมจากนายกสภาฯ ได้ตาม File แนบ

รายการไฟล์แนบ :
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุม คกก.นโยบายเชื้อดื้อยา.pdf ( Filesize : 622 KB )