สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร MTC-LA-08 Plus รุ่น 8

Admin |  2017-07-18 15:32:24 |  542 |  0 |  0 

ภาพบรรยากาศการอบรม MTC-LA-08 plus รุ่น8

วันที่14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา

3.jpg

หลักสูตรเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 เพื่อพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพ

การตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์2555 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน วิทยากรจากอนุกรรมการมาตร

ฐานวิชาชีพ และ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LA Auditor) สภาเทคนิคการแพทย์

2.jpg

เครดิตภาพการอบรม: ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์