สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

Admin |  2017-07-21 16:07:43 |  718 |  0 |  0 

ข่าวจากสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่องการพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ยกวาระพิจารณาการยกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องชนิดที่ ๑๕ (การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้เสนอ ซึ่ง รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ได้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงเหตุผลประกอบข้อเสนอว่า การศึกษาต่อเนื่องฯ ควรเป็นการสนับสนุน จูงใจให้สมาชิกมีการเรียนรู้ และใฝ่รู้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ ใช้ในการคัดผู้ที่ทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ออกจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบกับไม่มีวิชาชีพทางการแพทย์อื่นกำหนดขั้นสูงของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเช่นนี้ นอกจากนี้ การดำเนินงาน cmte online ยังสามารถขยายให้ครอบคลุมวิชาการต่างๆที่เคยเรียนในหลักสูตร และวิชาการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนสภาเทคนิคการแพทย์มีการควบคุมเทคนิคการแพทย์หลายระดับอยู่แล้ว ซึ่งสภาเองมีบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อวิชาชีพตามกฏหมายชัดเจน จึงควรดำเนินการในลักษณะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นหลัก การศึกษาต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาความเชื่อถือผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละคนเอง ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ก็มีมติเห็นชอบ ที่จะยกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทั้งกิจกรรมที่ ๑๕  การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ ๑๗ (การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์) กิจกรรมที่ ๓๓ (โครงการสํารวจผู้ รับบริการที่เกี่ยวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์)  และกิจกรรมที่ ๓๔ (โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน) เป็นต้น

Presentation1.jpg

 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสภาฯบางท่านยังได้มีความเห็นถึงความเหมาะสมด้านจริยธรรมของสมาชิกบางส่วนใน กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องชนิดที่ ๑๕ เรื่องของการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเฉลยของแบบทดสอบมาส่งต่อกันในโลกโซเชี่ยลทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันถึงความเหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งทาง ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ได้ให่ความคิดเห็นว่าทางคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องรับไปดำเนินการปรับปรุงระบบการทำข้อสอบในระบบสารสนเทศให้สามารถลดปัญหาดังกล่าวเช่น การสุ่มข้อสอบ หรือสุ่มคำตอบ เป็นต้น

 

ทีมประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์