สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพ SWING และ SISTER

Admin |  2017-07-25 22:39:32 |  748 |  0 |  0 

นายกสภาทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพ SWING และ SISTER

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และพันเอกทรงศักดิ์ ศรีจินดา กรรมการและเหรัญญิก สภาเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางไปยังเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานการให้บริการกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และมูลนิธิซิสเตอร์ หน่วยงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

IMG_7089.jpg

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ สวิง (SWING : Service Workers in Group) และ มูลนิธิซิสเตอร์(SISTER: Center for Transgender) เป็นองค์กรชุมชนที่ทำงานด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และการดูแลรักษาในกลุ่มพนักงานบริการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง มาตั้งแต่ปี 2547 นอกจากการรณรงค์ให้ความรู้ แจกถุงยางอนามัย และส่งต่อเข้ารับการตรวจและรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐอย่างครบวงจรแล้ว ยังดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือด้านกฎหมายตลอดจนการศึกษาให้กับพนักงานบริการและสาวประเภทสอง

IMG_7088.jpg

มูลนิธิ ได้ร่วมเป็นหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในโครงการตรวจเร็ว รักษาเร็ว หรือ Test and Treat ที่จัดบริการโดยชุมชน(Community-Led Health Service) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV ในรูปแบบการให้บริการเชิงรุก สร้างความไว้วางใจ ตรงกับความต้องการและ เข้ากับวิถีชีวิต  ภายใต้การสนับสนุนของUSAID PEPFAR ตั้งแต่ ปี 2557 สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจเอชไอวีและการช่วยเหลือเข้าสู่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้กับพนักงานบริการและสาวประเภทสองได้เป็นจำนวนมาก  และตั้งแต่ปี 2559 ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระอนุญาตให้ใช้เงินกองทุนลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกที่เคยประทานให้กับสภากาชาดไทยในการจัดซื้อยา PrEP ( Pre- Exposure- Prophylaxis) ซึ่งมูลนิธิเรียกว่า  “PrEP Princess”  เพื่อใช้ในการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ให้กับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองทั้งคนไทย และต่างชาติที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ ทั้ง 2 มูลนิธิดังกล่าว มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่มีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานประจำแห่งละ 1 คนเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืน ซึ่งนายกสภาฯ ได้ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ประจำคลินิกดังกล่าวด้วย

ในช่วงค่ำวันเดียวกัน ( 11 กรกฎาคม 2560) นายกสภาฯและคณะ ได้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสเจริญชันษาครบ 5 รอบ ณ ชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา โดยมีรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน

IMG_7093.jpg

ในวันต่อมา ช่วงบ่ายของวันที่ 13 กรกฎาคม  นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางไปร่วมงาน เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ ในวโรกาสเจริญชันษาครบ 5 รอบ ที่มูลนิธิ Swing จัดขึ้น ณ ที่ทำการมูลนิธิพัฒน์พงษ์ กรุงเทพ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และกล่าวแสดงความยินดีโดย ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มีโอกาสได้คารวะและหารือกับ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค เกี่ยวกับความร่วมือในโครงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีในโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain; RRTTR  ว่าสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยนักเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วน ขอโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ดังกล่าวด้วย

IMG_7099.jpg

(ติดตามภาพข่าวและรายละเอียดของข่างได้ที่ file แนบ)

 

รายการไฟล์แนบ :
นายกสภา ศึกษาดูงานการให้บริการกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ HIV -yupa edit24-7-60.pdf ( Filesize : 966 KB )