สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงการชะลอการทำบัตรสมาชิก On line

Admin |  2017-08-02 11:38:08 |  271 |  0 |  0 

คำแถลง

เรื่องการขอชะลอการยื่นขอทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ Online ชั่วคราว

 

ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ให้บริการทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ on line ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก แล้วนั้น

จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบปัญหาจาก “ภาพถ่าย” ของสมาชิกที่ส่งเข้ามา ไม่สามารถใช้งานในระบบได้ทันที เจ้าหน้าที่ ต้องใช้เวลาแก้ไขมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ จึงจำเป็นต้อง “ชะลอ” การรับทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ on line เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไข ปรับปรุง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งเปิดรับ พร้อมคู่มือการดำเนินการทำบัตรสมาชิก online ต่อไป

ปัจจุบัน สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ยังคงให้บริการทำบัตรสมาชิก ดังนี้

  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และรอรับบัตรได้ทันที
  2. ยื่นสแกนบัตรประชาชน ในงานประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามเขตสุขภาพต่างๆ  โดยเจ้าหน้าที่สภาฯให้บริการสแกนบัตรประชาชน และส่งบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าบัตรประชาชนหรือตามที่ระบุให้ต่อไป

อนึ่ง ในการดำเนินการข้างต้น สามารถรวบรวมบัตรประชาชนที่มีชิป (Ship card) ของสมาชิก มาดำเนินการพร้อมกันได้ ทั้งนี้สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ จะเร่งพัฒนาระบบการยื่นเอกสารทำบัตรสภาเทคนิคการแพทย์ on line ให้มีความสมบูรณ์ ทันต่อการใช้บัตรสมาชิกเป็นเอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตในรอบแรกต่อไป สำหรับผู้ที่ได้ยื่นเอกสารทำบัตรสมาชิก online มาก่อนหน้านี้ จะได้ดำเนินการออกบัตรให้ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์

2 สิงหาคม 2560

 

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นทำบัตร On line เดิมก่อนการชะลอการดำเนินการ ตามประเภท ดังนี้

  1. รายชื่อผู้ที่สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการส่งบัตรสมาชิกไปตามที่อยู่หน้าบัตร
  2. รายชื่อผู้ที่รอดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ (มีให้ติดต่อกลับมาที่สำนักงานสภาฯ)

ติดต่อ สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายจัดทำบัตรสมาชิก (นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี 02-580-0229)

รายการไฟล์แนบ :
คำแถลงชะลอทำบัตร online.pdf ( Filesize : 59 KB )
บัตรสมาชิกสภาฯ ยื่นทาง Online 2 ประเภท.pdf ( Filesize : 171 KB )