สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

Admin |  2017-08-16 16:49:21 |  2401 |  0 |  0 
แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวานนี้ (๑๕ ส.ค.) ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง น.อ.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง เป็นอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์เพิ่มเติม ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องฯ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รองรับการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิก เพื่อสะสมคะแนนสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอบแรก ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

อนึ่ง ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่อง คือ การยกเลิกเงื่อนไขและข้อจำกัดการเก็บหน่วยคะแนนในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑๕ การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเสนอ และมีมติยกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนในกิจกรรมที่ ๑๗ (การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์) กิจกรรมที่ ๓๓ (โครงการสํารวจผู้ รับบริการที่เกี่ยวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์) และกิจกรรมที่ ๓๔ (โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน)  

 

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร