สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

Admin |  2017-08-24 13:03:28 |  720 |  0 |  0 
20170821_๑๗๐๘๒๔_0006.jpg
แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ประธานที่ประชุม ได้บรรยายเกี่ยวกับ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังอยู่ในยุคปฏิรูป โดยกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผน  20 ปี ตามกรอบแนวคิด Startup Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการบูรณาการ (Integrated) องค์รวมและผสมผสานการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี พันธกิจคือ การพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีการกำหนดค่านิยม (Core values) คือ MOPH  (M = Mastery , O = Originality , P = People centered approach , H = Humility) โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน (เอกสารแนบ) และได้มอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นต่างๆ อีกด้วย

S__5177793.jpgS__5177798.jpg

 

S__5177807.jpgS__5177811.jpg

 

S__5243050.jpg31815.jpg

 

รายการไฟล์แนบ :
รองปลัด สธ.เปิดการประชุมที่เชียงราย.V3docx (1).pdf ( Filesize : 161 KB )