สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ติดต่อเรา

สภาเทคนิคการแพทย์
(ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2580-0229, 0-2149-5680 ต่อ 1270
โทรสาร : 0-2580-0229
Email : webmaster@mtcouncil.org