สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ติดต่อเรา

สภาเทคนิคการแพทย์
(ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2580-0229
โทรสาร : 0-2580-0229
Email : medtechcouncil@gmail.com