สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » หลักสูตรการศึกษา/อบรมจากสภา

หลักสูตรการศึกษา/อบรมจากสภา

หลักสูตร 16 หน่วยกิต ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง
หลักสูตร 16 หน่วยกิตที่สภาเทคนิคการแพทย์ให้การรับรองรายละเอียด
หลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทาง/อนุมัติบัตร ต่างๆ
หลักสูตรอบรมจากสภา MTC-LA
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์: การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่น1รายละเอียด
หลักสูตรการอบรมประจำปี 2560 โดยสภาเทคนิคการแพทย์รายละเอียด