สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » หลักสูตรการศึกษา/อบรมจากสภา

หลักสูตรการศึกษา/อบรมจากสภา

หลักสูตร 16 หน่วยกิต ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง
รายชื่อหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง (๑๖ หน่วยกิต) ที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ( ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)รายละเอียด
รายชื่อหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง (๑๖ หน่วยกิต) ที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์รายละเอียด
รายชื่อหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต และรับรองสถาบันสำหรับจัดหลักสูตรดังกล่าวรายละเอียด
หลักสูตร 16 หน่วยกิตที่สภาเทคนิคการแพทย์ให้การรับรองรายละเอียด
หลักสูตรวุฒิบัตรเฉพาะทาง/อนุมัติบัตร ต่างๆ
หลักสูตรอบรมจากสภา MTC-LA
ยกเลิกการอบรม MTC-LA 08 Plus Online รุ่นที่ 1รายละเอียด
เลื่อนการอบรม MTC-LA เดือน มิถุนายน 64รายละเอียด
ประกาศปรับค่าลงทะเบียนและกำหนดการอบรม MTC-LA ใหม่ 4 รุ่นรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์: การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่น1รายละเอียด
หลักสูตรการอบรมประจำปี 2560 โดยสภาเทคนิคการแพทย์รายละเอียด