สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ยกเลิกการอบรม MTC-LA 08 Plus Online รุ่นที่ 1

Admin |  2021-08-07 09:18:02 |  209 |  0 |  0 
{contentLang}

08+ - 1.png

             จากที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการอบรม MTC-LA 08 Plus Online รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2564  นั้น  ปรากฏมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมน้อยเกินกว่าจะสามารถจัดอบรมได้จึงขอยกเลิกการจัดอบรมดังกล่าว