สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

หลักสูตรการอบรมประจำปี 2560 โดยสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2016-11-02 16:38:50 |  10079 |  0 |  0 
{contentLang}

หลักสูตรการอบรมประจำปี 2560

จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2555 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่


1. MTC-LA-01 : มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
2. MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555
3. MTC-LA-08 plus : การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555

 

โดยท่านสามารถ ดาวโหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

- รายละเอียดโครงการอบรมต่างๆ ได้

- และเมื่อประกาศเปิดรับสมัคร ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ web: http://www.mtc.or.th

ประกาศอบรม.jpg

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม MTC-LA 2560.pdf ( Filesize : -unknown- )
โครงการอบรม MTC-LA 01 edit 13July2016.pdf ( Filesize : -unknown- )
โครงการอบรม MTC-LA 02 edit 13July2016.pdf ( Filesize : -unknown- )
โครงการอบรม MTC-LA 08 PLus edit 13July2015.pdf ( Filesize : -unknown- )
แผ่นพับ MTC 2560.pdf ( Filesize : -unknown- )