สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร » ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
แบบตรวจติดตามระบบคุณภาพ F-21_Checklist Surveillant_MT60 ForUser V-1Mar 05, 20191
สทนพ.4-61 เอกสารคำขอบัตรประจำตัวสมาชิก กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหายFeb 27, 20192
สทนพ.12-58 คําขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ.13-58 คําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบอนุญาตFeb 27, 20191
สทนพ.14-58 คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ.21-62 คำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุJan 23, 2019
การเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์Jan 23, 20183
ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.17)Oct 19, 20152
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงานOct 19, 20152
ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขายOct 19, 20151
บันทึกปฏิบัติการแก้ไข PT/ EQAOct 19, 20151
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการOct 19, 20151
แบบฟอร์มใบสมัครและแบบประเมินตนเอง LA สนับสนุนโดยสปสช 2558Jul 08, 20155
ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถีMay 16, 20122
การขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในระบบฐานทะเบียนของสมาชิกJun 18, 20092
Document Control in Quality System (สถาบันบำราศนราดูร)Jun 12, 20091
สุนทรพจน์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1Dec 25, 20081
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวDec 21, 20082
Power point เรื่อง รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่Nov 26, 20081
  • 1