สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร » ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
การเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์Jan 23, 20183
การต่ออายุใบอนุญาตฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องJan 23, 20182
อัพเดต 25-10-2560 !!! แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน LA 2560Mar 08, 20175
F-21 แบบตรวตติดตามระบบคุณภาพ (Surveillant Checklist)Oct 22, 20161
คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สทนพ.12, สทนพ.13Dec 17, 20152
ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.17)Oct 19, 20152
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงานOct 19, 20152
ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขายOct 19, 20151
บันทึกปฏิบัติการแก้ไข PT/ EQAOct 19, 20151
คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Oct 19, 20151
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการOct 19, 20151
อัพเดต!!! แบบฟอร์มใบสมัครและแบบประเมินตนเอง LA สนับสนุนโดยสปสช 2558Jul 08, 20155
อัพเดต!!! การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘Dec 15, 20142
ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถีMay 16, 20122
การขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในระบบฐานทะเบียนของสมาชิกJun 18, 20092
Document Control in Quality System (สถาบันบำราศนราดูร)Jun 12, 20091
สุนทรพจน์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1Dec 25, 20081
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวDec 21, 20082
Power point เรื่อง รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่Nov 26, 20081
ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะNov 01, 20082
  • 1