สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร » ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
แบบตรวจติดตามระบบคุณภาพ F-21_Checklist Surveillant_MT60 ForUser V-1Mar 05, 20191
สทนพ.4-61 เอกสารคำขอบัตรประจำตัวสมาชิก กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหายFeb 27, 20192
สทนพ.12-58 คําขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ.13-58 คําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบอนุญาตFeb 27, 20191
สทนพ.14-58 คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ.21-62 คำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุJan 23, 2019
การเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์Jan 23, 20183
ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.17)Oct 19, 20152
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงานOct 19, 20152
ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขายOct 19, 20151
บันทึกปฏิบัติการแก้ไข PT/ EQAOct 19, 20151
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการOct 19, 20151
ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถีMay 16, 20122
การขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในระบบฐานทะเบียนของสมาชิกJun 18, 20092
Document Control in Quality System (สถาบันบำราศนราดูร)Jun 12, 20091
สุนทรพจน์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1Dec 25, 20081
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวDec 21, 20082
Power point เรื่อง รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่Nov 26, 20081
ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะNov 01, 20082
  • 1