สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร » บทความวิชาการ/ Presentation
หัวข้อวันที่จำนวน
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย ผล Lab กับความเสี่ยงของผู้ป่วย โดยพล.ต.ต กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา นายแพทย์ (สบ6) โรงพยาบาลตำรวจNov 01, 20161
LA FORUM 2016: Corporate III......Pre-analytical variables: Influence on the quality of coagulation testing results โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นาOct 31, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย Information System โดยทนพ.เกษม บุญมั่นOct 31, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย Information System โดยทนพ.สมศักดิ์ ราหุล ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลราชวิถีOct 31, 20162
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงในยุค 4G โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ มหาวิทยาลัยรังสิตOct 31, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย Risk Management in Blood Bank โดยทนพญ.จิราภรณ์ ภุมรา โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรีOct 31, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ (รองเลขาธิการแพทยสภา)Oct 31, 20162
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย Risk Management in Blood Bank โดยทนพญ.ทัศนีย์ สกุลดำรงพานิชย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยOct 31, 20161
Best Practice: การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานเทคนิคการแพทย์ โดยทนพ.คมสัตน์ ยศอินทร์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่านOct 30, 20161
Best Practice: ระบบสารสนเทศ โปรแกรมบริหารจัดการธนาคารเลือด โดยคุณอรุณ ยอดดี โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลาOct 30, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย Risk Management in Clinical Lab โดยทนพญ.ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ สถาบันบำราศนราดูรOct 30, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย ค่าวิกฤต.....พลิกชีวิตผู้ป่วย โดยนายแพทย์วิสุทธิ์ อนันสกุลวัฒน์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Oct 30, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย เครื่องมือทางห้องปฏิบัติ Update Risk & Law of IVD โดยภญ.ยุวดี พัฒนวงศ์ สำนักคณะกรรมการอาหารและยาOct 30, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย Risk-based Thinking for Patient Safety โดยนายแพทย์อนุวัฒน์ สุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)Oct 30, 20161
LAFORUM2016....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงและการจัดการด้านเครื่องมือ โดยอาจารย์พิเชษฐ์ วงษ์นุช สถาบันมาตรวิทยาOct 30, 20161
LAFORUM2016....หัวข้อบรรยาย Update Risk & Law of IVD โดย ทนพ.วรรณิกา มโนรมณ์ สภาเทคนิคการแพทย์Oct 30, 20161
LAFORUM2016.....Best Practice:ระบบสารสนเทศ; One for all Lab system โดยทนพ.สงกรานต์ หมอกเมือง โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูนOct 30, 20161
LAFORUM2016.....Best Practice: Innovation; Promise BoxII โดยทนพญ.ทัศศรี ช่วยชนะ โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.สงขลาOct 30, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงในระบบการจัดซื้อ โดยอาจารย์ ศศิธร ศรีประดิษฐ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรีOct 30, 20161
LAFORUM....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงในระบบจัดซื้อ โดยอาจารย์ ปิยะวัฒน์ ศิลปรัศนี กระทรวงสาธารณสุขOct 30, 20161
  • 1