สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง CMTE สำหรับนักเทคนิคการแพทย์Nov 03, 20201
คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง CMTE สำหรับสถาบันNov 03, 20201
พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ Jan 17, 20201
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ Jan 17, 20201
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 21/2562 เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2562Sep 11, 20191
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๑Apr 23, 20191
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 11/2562 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับ ผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนนMar 30, 20191
แบบตรวจติดตามระบบคุณภาพ F-21_Checklist Surveillant_MT60 ForUser V-1Mar 05, 20191
สทนพ.4-61 เอกสารคำขอบัตรประจำตัวสมาชิก กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหายFeb 27, 20192
สทนพ.12-58 คําขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ.13-58 คําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบอนุญาตFeb 27, 20191
สทนพ.14-58 คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ.21-62 คำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์Feb 27, 20191
สทนพ 23-62 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กรณีใบอนุญาตหมดอายุJan 23, 2019
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอนJan 23, 20192
คู่มือปฏิบัติงาน วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดยสภาเทคนิคการแพทย์Jan 14, 20191
คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 32/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลงOct 25, 20181
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 29/2561 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 14(2)Oct 25, 20181
รายชื่อเทคนิคการแพทย์เพื่อการให้คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีSep 05, 20183
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560 และ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่2)Jul 09, 20182