สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
LAFORUM2016.....Best Practice:ระบบสารสนเทศ; One for all Lab system โดยทนพ.สงกรานต์ หมอกเมือง โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูนOct 30, 20161
LAFORUM2016.....Best Practice: Innovation; Promise BoxII โดยทนพญ.ทัศศรี ช่วยชนะ โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.สงขลาOct 30, 20161
LAFORUM2016.....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงในระบบการจัดซื้อ โดยอาจารย์ ศศิธร ศรีประดิษฐ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรีOct 30, 20161
LAFORUM....หัวข้อบรรยาย ความเสี่ยงในระบบจัดซื้อ โดยอาจารย์ ปิยะวัฒน์ ศิลปรัศนี กระทรวงสาธารณสุขOct 30, 20161
LAFORUM2016....หัวข้อบรรยาย Risk Management in Clinical Lab โดย ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี สภาเทคนิคการแพทย์Oct 30, 20161
LAFORUM2016....หัวข้อบรรยาย Risk Management in Clinical Lab โดยทนพญ.วราทิพย์ ศรีทอง โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีOct 30, 20161
F-21 แบบตรวตติดตามระบบคุณภาพ (Surveillant Checklist)Oct 22, 20161
คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สทนพ.12, สทนพ.13Dec 17, 20152
ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.17)Oct 19, 20152
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงานOct 19, 20152
ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขายOct 19, 20151
บันทึกปฏิบัติการแก้ไข PT/ EQAOct 19, 20151
คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Oct 19, 20151
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการOct 19, 20151
อัพเดต!!! แบบฟอร์มใบสมัครและแบบประเมินตนเอง LA สนับสนุนโดยสปสช 2558Jul 08, 20155
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖Apr 03, 20151
อัพเดต!!! การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘Dec 15, 20142
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2557Oct 14, 20141
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ท่านสามารถ download ตาม file ที่แนบMar 14, 20141
ค่าใช้จ่ายในการขอรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อ้างอิงตามเอกสารปี ๒๕๕๓ ล่าสุดJun 30, 20121