สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.17)Oct 19, 20152
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงานOct 19, 20152
ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขายOct 19, 20151
บันทึกปฏิบัติการแก้ไข PT/ EQAOct 19, 20151
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการOct 19, 20151
แบบฟอร์มใบสมัครและแบบประเมินตนเอง LA สนับสนุนโดยสปสช 2558Jul 08, 20155
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖Apr 03, 20151
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2557Oct 14, 20141
ค่าใช้จ่ายในการขอรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อ้างอิงตามเอกสารปี ๒๕๕๓ ล่าสุดJun 30, 20121
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๓Jun 01, 20121
ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถีMay 16, 20122
เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์)May 19, 20111
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาOct 10, 20103
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 4Jan 11, 20101
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 3Jan 10, 20101
Lab Safety for LADec 08, 20092
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด(ฉบับร่าง)Nov 27, 20093
ธรรมาภิบาลในงาน LabNov 01, 20091
Slide เกี่ยวกับระบบคุณภาพ For LAOct 15, 200916
ตัวอย่างแบบฟอร์ม For LASep 08, 200924