สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
อัพเดต!!! แบบฟอร์มใบสมัครและแบบประเมินตนเอง LA สนับสนุนโดยสปสช 2558Jul 08, 20155
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖Apr 03, 20151
อัพเดต!!! การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘Dec 15, 20142
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2557Oct 14, 20141
ค่าใช้จ่ายในการขอรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อ้างอิงตามเอกสารปี ๒๕๕๓ ล่าสุดJun 30, 20121
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๓Jun 01, 20121
ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถีMay 16, 20122
เกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์)May 19, 20111
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาOct 10, 20103
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 4Jan 11, 20101
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 3Jan 10, 20101
Lab Safety for LADec 08, 20092
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด(ฉบับร่าง)Nov 27, 20093
ธรรมาภิบาลในงาน LabNov 01, 20091
Slide เกี่ยวกับระบบคุณภาพ For LAOct 15, 200916
ตัวอย่างแบบฟอร์ม For LASep 08, 200924
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการAug 12, 20091
Slide บรรยายงานประชุม POCT Management Jul 04, 20092
การขอเปลี่ยนชื่อ สกุลในระบบฐานทะเบียนของสมาชิกJun 18, 20092
Document Control in Quality System (สถาบันบำราศนราดูร)Jun 12, 20091