สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
Power point ชุด ได้ใจ + ได้งานApr 09, 20091
Hematology 2008Apr 01, 2009
กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2549Mar 17, 20091
พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ Mar 14, 20091
Slide Presentation in 10th HA ForumMar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยตราสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล_ฉบับที่2 2547Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่3 2550Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่2 2547Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 2542Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2551Jan 29, 20091
สิทธิผู้ป่วยJan 29, 20091
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541Jan 29, 20091