สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2549Apr 13, 20091
Power point ชุด ได้ใจ + ได้งานApr 09, 20091
Hematology 2008Apr 01, 2009
กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2549Mar 17, 20091
พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ Mar 14, 20091
Slide Presentation in 10th HA ForumMar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยตราสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล_ฉบับที่2 2547Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่3 2550Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่2 2547Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 2542Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2551Jan 29, 20091
สิทธิผู้ป่วยJan 29, 20091