สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551Jan 28, 20091
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยJan 28, 20091
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ปีที่1 ฉบับที่1Jan 16, 20091
สุนทรพจน์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1Dec 25, 20081
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวDec 21, 20082
Power point เรื่อง รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่Nov 26, 20081
Guideline for medication error :Blood Bank & Med LabNov 17, 20081
ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะNov 01, 20082
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551Oct 27, 20081
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 Oct 01, 20081
คำขอสมัครเป็นสมาชิก (สทนพ.1)Oct 01, 20081
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบคุณภาพOct 01, 20081
ใบสมัครสอบความรู้ (สทนพ.6)Oct 01, 20081
คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต (สทนพ.7)Oct 01, 20081
คำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน (สทนพ.9)Oct 01, 20081
ใบมอบอำนาจOct 01, 20081
พระราชบัญญัติ วิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547Oct 01, 20081
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2547 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Jan 01, 20081
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 5Nov 30, -00011