สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
รายชื่อเทคนิคการแพทย์เพื่อการให้คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีSep 05, 20183
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560 และ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่2)Jul 09, 20182
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 Apr 02, 20181
การเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์Jan 23, 20183
การต่ออายุใบอนุญาตฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องJan 23, 20181
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพSep 15, 20171
อัพเดต 22-06-2561 !!! แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน LA 2560Mar 08, 20175
Best Practice: การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานเทคนิคการแพทย์ โดยทนพ.คมสัตน์ ยศอินทร์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่านOct 30, 20161
Best Practice: ระบบสารสนเทศ โปรแกรมบริหารจัดการธนาคารเลือด โดยคุณอรุณ ยอดดี โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลาOct 30, 20161
F-21 แบบตรวตติดตามระบบคุณภาพ (Surveillant Checklist)Oct 22, 20161
คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สทนพ.12, สทนพ.13Dec 17, 20152
ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.17)Oct 19, 20152
โปรแกรมการวิเคราะห์ภาระงานOct 19, 20152
ตัวอย่าง Excel การลงบันทึกรายการจัดซื้อและประเมินผู้ขายOct 19, 20151
บันทึกปฏิบัติการแก้ไข PT/ EQAOct 19, 20151
คำขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์Oct 19, 20151
แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการOct 19, 20151
อัพเดต!!! แบบฟอร์มใบสมัครและแบบประเมินตนเอง LA สนับสนุนโดยสปสช 2558Jul 08, 20155
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖Apr 03, 20151
อัพเดต!!! การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘Dec 15, 20142