สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร
หัวข้อวันที่จำนวน
ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยตราสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล_ฉบับที่2 2547Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่3 2550Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่2 2547Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 2542Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2551Jan 29, 20091
สิทธิผู้ป่วยJan 29, 20091
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541Jan 29, 20091
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551Jan 28, 20091
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยJan 28, 20091
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ ปีที่1 ฉบับที่1Jan 16, 20091
สุนทรพจน์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1Dec 25, 20081
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวDec 21, 20082
Power point เรื่อง รู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่Nov 26, 20081
Guideline for medication error :Blood Bank & Med LabNov 17, 20081
ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะNov 01, 20082