สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เอกสาร » พรบ.วิชาชีพ
หัวข้อวันที่จำนวน
พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ Jan 17, 20201
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ Jan 17, 20201
ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยตราสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
ข้อบังคับว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก พ.ศ.2549 Mar 14, 20091
พระราชบัญญัติ วิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547Oct 01, 20081