สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560 และ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่2)

Admin |  2018-07-09 09:56:25 |  7024 |  0 |  0 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย 

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการประสานงานจากตัวแทน แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug-resistance tuberculosis, XDR-TB) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ต้องรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังตรวจพบทางห้องปฏิบัติการ 

ประกาศกระทรวงฯ.png

 

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับทางห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทราบ และปฏิบัติตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 และเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยทั่วกัน 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ราชกิจจา ประกาศกระทรวงสธ เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.PDF ( Filesize : -unknown- )
ราชกิจจา ประกาศกระทรวงสธ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย.PDF ( Filesize : -unknown- )