สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อเทคนิคการแพทย์เพื่อการให้คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี

Admin |  2018-09-05 09:14:09 |  2669 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศ

รายชื่อเทคนิคการแพทย์เพื่อการให้คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี

โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ในการประชุมครั้งที่ 10-60 เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 1-61 เมื่อ 17 มกราคม 2561 

รายการไฟล์แนบ :
เทคนิคการแพทย์แนะนำการตรวจเอชไอวี 610830.pdf ( Filesize : -unknown- )
SKM_3.68-9929-61-รับนอก.pdf ( Filesize : -unknown- )
ประกาศรายชื่อเทคนิคการแพทย์ให้คำแนะนำการตรวจ Anti-HIV ในกรณ๊ที่มีผล Inconclusive 610830.pdf ( Filesize : -unknown- )