สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 21/2562 เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2562

Admin |  2019-09-11 08:44:56 |  6383 |  0 |  0 

ประกาศ1.jpg

                       ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

 

               *** การขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมส่วนบุคคล หรือทำแบบทดสอบออนไลน์ ผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อรอบอายุใบอนุญาต(5 ปี) โดย

#ไม่จำกัดจำนวนครั้งการขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมส่วนบุคคล หรือการเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์#

 

CMTE1.jpg

 

CMTE.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาฯ เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี๋ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2562.pdf ( Filesize : -unknown- )