สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

พระราชบัญญัติ วิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547

Admin |  2008-10-01 00:00:00 |  7732 |  0 |  0 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศว่าพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประกาศเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕o ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้


มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗"                                                             

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ "วิชาชีพเทคนิคการแพทย์" หมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและการรายงานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ

รายการไฟล์แนบ :
พระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ 2547.pdf ( Filesize : 239 KB )