สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Admin |  2015-10-19 00:00:00 |  12042 |  0 |  0 

แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนี้ ดัดแปลมาจากหนังสือ "ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ"  แต่งโดย คุณคณี  อุ่นจิตติ กันยายน 2550

เนื้อหาของแบบประเมินประกอบด้วยแบบประเมิน 60 ข้อ  และแนวปฏิบัติหรือเกณฑ์การประเมินตามความเสี่ยงที่พบ

 หน่วยงานต่าง ๆ ควรนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมตามความเสี่ยงของหน่วยงาน และนำไปใช้ประเมินในหน่วยงาน และบันทึกผล ปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันต่อไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายการไฟล์แนบ :
LAB SAFETY Checklist 2551.xls ( Filesize : 101 KB )