สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Admin |  2009-08-12 00:00:00 |  5792 |  0 |  0 

แบบประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการประเมินตนเองของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ หรือ การตรวจติดตามภายใน เพื่อนำผลไปใช้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  อ้างอิงจากหนังสือ "ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ" ชื่อผู้แต่ง "คณี อุ่นจิตติ"  พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2550  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ปรับปรุงแบบประเมิน โดย วรรณิกา  มโนรมณ์

แบบประเมิน มี 1 file     2sheet  ประกอบด้วยแบบประเมิน และ guideline สำหรับแนวทางการประเมิน

รายการไฟล์แนบ :
LAB SAFETY Checklist 2551.xls ( Filesize : 91 KB )