สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ตัวอย่างแบบฟอร์ม For LA

Admin |  2009-09-08 00:00:00 |  17117 |  0 |  0 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์   ผู้ที่นำไปใช้ ควรปรับปรุง  ดัดแปลง ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องปฏิบัติการ  เพื่อนำประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลคุณภาพมาใช้ติดตามผลการพัฒนา ตอบสนองต่อการให้บริการในระบบคุณภาพต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

จาก วรรณิกา  มโนรมณ์/ นัยนา วัฒนศรี

รายการไฟล์แนบ :
Example Purchasing Reagent2010.xls ( Filesize : 568 KB )
F-CHM-07 บันทึกค่าวิกฤติ.xls ( Filesize : 22 KB )
IQC-EQA.xls ( Filesize : 26 KB )
LAB SAFETY Checklist 2551.xls ( Filesize : 91 KB )
Meeting Report Form.doc ( Filesize : 52 KB )
Master list เคมีคลินิก2550.xls ( Filesize : 81 KB )
PAแบบฟอร์มวิเคราะห์กระบวนการหลักงานเคมีคลินิก4.doc ( Filesize : 81 KB )
สถานที่จัดเก็บเสมหะเจาะเลือด.pdf ( Filesize : 862 KB )
PT corrective action form4.doc ( Filesize : 39 KB )
Quality review.xls ( Filesize : 53 KB )
Validate917.xls ( Filesize : 112 KB )
ตัวอย่างWork Analysis.xls ( Filesize : 113 KB )
ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ IQC.doc ( Filesize : 103 KB )
ตัวอย่างรายงาน IQA DMS.doc ( Filesize : 40 KB )
ตัวอย่างรายงานปฏิบัติการแก้ไข.doc ( Filesize : 54 KB )
ตัวอย่างวิเคราะห์เรื่องบุคลากร.xls ( Filesize : 37 KB )
บันทึกอุบัติการณ์TEAM.doc ( Filesize : 43 KB )
แบบบันทึกตัวชี้วัดคุณภาพ.doc ( Filesize : 24 KB )
แบบประเมินผู้ขาย.doc ( Filesize : 56 KB )
แผนการสอบเทียบเครื่องมือ.xls ( Filesize : 25 KB )
แผนปฏิบัติการทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ.xls ( Filesize : 28 KB )
หัวข้อในการขอคำปรึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ.doc ( Filesize : 52 KB )
เอกสารและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์.xls ( Filesize : 57 KB )
สมรรถนะของนักเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : 560 KB )