สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Slide เกี่ยวกับระบบคุณภาพ For LA

Admin |  2009-10-15 00:00:00 |  4016 |  0 |  0 

Slide วิชาการเหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อใช้อธิบายระบบบริหารคุณภาพในเชิงวิชาชีพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ท่านที่ down load  file ควรศึกษาข้อมูลประกอบคำบรรยาย ในการอบรมมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี2551  และผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ อนุญาตให้นำไปใช้สำหรับการเผยแพร่เพื่อการอบรมและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

จาก วรรณิกา  มโนรมณ์ / นัยนา  วัฒนศรี

รายการไฟล์แนบ :
Safety and Swiss Cheese Model.pdf ( Filesize : 524 KB )
Service Profile Thai by Wanika.pdf ( Filesize : 335 KB )
Excel for Lab Purchasing by Wanika.pdf ( Filesize : 1 MB )
Purchasing Excel by Wannika.pdf ( Filesize : 4 MB )
การดูแล software.pdf ( Filesize : 42 KB )
การทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ.pdf ( Filesize : 354 KB )
เกณฑ์รายงานค่าวิกฤติทางเคมีคลินิก.pdf ( Filesize : 131 KB )
คู่มือการใช้เครื่องมือ.pdf ( Filesize : 149 KB )
เครื่องมือ ppt.pdf ( Filesize : 1 MB )
ตัวชี้วัดคุณภาพ.pdf ( Filesize : 158 KB )
ตัวอย่างQC BGM.pdf ( Filesize : 117 KB )
ตัวอย่างใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่อง Coulter.pdf ( Filesize : 410 KB )
แนวทางการจัดเก็บเครื่องมือวัดให้ปลอดภัย.pdf ( Filesize : 180 KB )
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เครื่องมือInstruments.pdf ( Filesize : 91 KB )
สารมาตรฐาน.pdf ( Filesize : 3 MB )
เอกสารคุณภาพ1.pdf ( Filesize : 700 KB )