สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ตัวอย่างคู่มือการส่งตรวจ โรงพยาบาลราชวิถี

Admin |  2012-05-16 00:00:00 |  4031 |  0 |  0 

ต้วอย่างคู่มือการส่งตรวจ ฉบับล่าสุด  1 ตุลาคม  2552  ของโรงพยาบาลราชวิถี  และราคาค่าตรวจเรียงลำดับอักษร

เป็นตัวอย่างสำหรับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ นำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาระกิจของหน่วยงานตนเอง

รายการไฟล์แนบ :
คู่มือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี.pdf ( Filesize : 12 MB )
ราคาส่งตรวจ เรียงลำดับอักษร.pdf ( Filesize : 232 KB )