สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ธรรมาภิบาลในงาน Lab

Admin |  2009-11-01 00:00:00 |  2527 |  0 |  0 

สไลด์บรรยายเรื่องธรรมาภิบาลในงาน LAB  จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารแบบธรรมาภิบาล และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

จากวรรณิกา  มโนรมณ์

รายการไฟล์แนบ :
ธรรมาภิบาล ในงาน LAB.pdf ( Filesize : 7 MB )