สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Admin |  2010-10-10 17:00:00 |  7109 |  0 |  0 

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1)  ขัอบังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2)  ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ

3)  ข้อบังคับการประชุม

รายการไฟล์แนบ :
ข้อบังคับข้อจำกัดและเงื่อนไข.pdf ( Filesize : 57 KB )
ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ.pdf ( Filesize : 61 KB )
ข้อบังคับการประชุม.pdf ( Filesize : 62 KB )