สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

LA FORUM 2016: Corporate III......Pre-analytical variables: Influence on the quality of coagulation testing results โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นา

Admin |  2016-10-31 13:43:32 |  1417 |  0 |  0 
{contentLang}
รายการไฟล์แนบ :
Pre-analytical variables and their influnce on Coagulation Test results โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf ( Filesize : -unknown- )