สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 64

- MTC-LA 01 รุ่นที่ 36 11 - 12 มกราคม 2564 —————————————————— - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 20 28 - 30 มกราคม 2564 ————&mdash...

Dec 28, 2020อ่านต่อ
คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์เปิดรับบริจาคอุปกรณ์เพื่อห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในสถานการณ์โควิด 19

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เงิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดสรรให้กับห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโดยสามารถโ...

Dec 22, 2020อ่านต่อ
คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติโดยการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3000 บาทสำหรับผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโด...

Dec 22, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ต่อใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องคุณสมบัติ ประเภท และการรับรองสถาบันที่จัดอบรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ