สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศขยายเวลารับสมัครการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ สภาเทคนิคการแพทย์ขยายเวลารับสมัครการสอบความรู้จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสามารถแจ้งความประสงค์การขอย้ายสนามสอบได้ที่สภาฯ โดยกรอกแบบฟอร์มที่สภาฯ ส่งไปให้และแสกนส่งมาที่อีเมล medtechcouncil@gmail.com ภายในวันที...

Apr 20, 2021อ่านต่อ
Mar 30, 2021อ่านต่อ
ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Mar 28, 2021อ่านต่อ
คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี

คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี สำหรับปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการรับรองเป็นปีแรก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Mar 11, 2021อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้ง ๑/๒๕๖๔

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเทคนิคการแพทย์และผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่สภาฯ รับรองและลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ การสอบจั...

Mar 09, 2021อ่านต่อ