สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ต่อใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องคุณสมบัติ ประเภท และการรับรองสถาบันที่จัดอบรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมรวมทั้งกำหนดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2563

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องมาตรฐานการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ทางไกล (Tele-medical labs) พ.ศ.2563

Dec 14, 2020อ่านต่อ