สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๓

Admin |  2020-12-02 10:14:54 |  633 |  0 |  0 

รายละเอียดในหนังสือแนบ

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเก.png

รายการไฟล์แนบ :
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเก.PDF ( Filesize : 113 KB )