สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ฯ

Admin |  0000-00-00 00:00:00 |  699 |  0 |  0 

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก อ่านร่างข้อบังคับในไฟล์แนบ และทำประชาพิจาร
ณ์โดย Click Link ด้านล่างนี้

ทำประชาวิจารณ์

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ร่างข้อบังคับรับรอง17082553.pdf ( Filesize : 114 KB )